เกี่ยวกับองค์กร

   

         บริษัท จอห์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้รวบรวมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสูบน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย รวมทั้งระบบการจัดสรรน้ำ Fire Pump
  หรืองานสำหรับบ่อพักน้ำต่างๆ และยังเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ลิฟท์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องจักรจากต่างประเทศ (Gorman-Rupp Pump, LJM Submersible Mixer, JWCE Grinder)
  พร้อมบริการซ่อมบำรุงและอะไหล่

 

    ภ า ร กิ จ ห ลั ก 

          บริษัท จอห์น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด คือ การให้บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานในงานระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ
  งานวิศวกรรม และงานติดตั้ง ตลอดจนการนำเสนอสินค้า บริการที่ถูกต้องกับงาน และเหมาะกับการใช้งาน การให้บริการหลังการขายที่น่าประทับใจ อีกทั้งมีการพัฒนาองค์กร
  ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ยึดถือ และสั่งสมประสบการณ์ การทำงานทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้สินค้าจากทาง
  บริษัทฯ จะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด