Split case

 

  

 

            OMPG-AGITATOR

                            OMPG-AGITATOR เป็นเครื่องกวนใต้น้ำแบบจุ่มแช่ ที่มีสมรรถนะสูง เหมาะสำหรับการกวนน้ำเสียในบ่อที่ มี Sludge หรือ ตะกอน 

                        ที่มีความเข้มข้นสูงๆ อาทิ บ่อ Equalization หรือ บ่อน้ำเสียของงาน BIOGAS ต่างๆ หรืองานที่ต้องการการ Homogenization 

                        แบบ Periodic หรืองานการกวนเพื่อ Homogenized Sludge

 

                        OMPG มีอัตราการหมุนของใบพัดอยู่ระหว่าง 222 ถึง 350 รอบต่อนาที ตัวเรือนของเครื่องกวนฯ มีการเคลือบด้วย Epoxy ป้องกัน

                        การกัดกร่อนของน้ำเสีย มีขนาดของมอเตอร์ตั้งแต่ 1.1 กิโลวัตต์ ถึง 15.0 กิโลวัตต์ ใบพัดสองครีบแบบเรือเดินสมุทรทำจาก Stainless Steel 

                        (และมีใบพัดทำจากเหล็ก สำหรับงานที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างน้อย) ปราศจากการบิดงอ เมื่อทำงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 850 มม. 

                        ขับเคลื่อนผ่าน Planetary Gear ในขณะที่มีการใช้พลังงานเพียงประมาณ 6.0 วัตต์ต่อลูกบาศ์กเมตร ภายในตัวของเครื่องกวนมี Sensor 

                        ตรวจจับความร้อน และตรวจจับการรั่วซึม ของน้ำเข้ามาสู่ห้องเครื่อง เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน